Dit Privacybeleid van BC Limes is van toepassing op alle persoonsgegevens die BC Limes verwerkt van haar (ere)leden.
Indien je lid wordt van BC Limes, of om een andere reden persoonsgegevens aan BC Limes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BC Limes, Aardepad 8, 2408 NR, Alphen aan den Rijn, KVK: 69400431
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via leden@bclimes.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt BC Limes en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv
badminton-ervaring, trainingswensen, bondsnummer, barvoorkeur en in-case-of-emergency
(ICE) info.
2.2 BC Limes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je gegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bij Badminton Nederland, voor de
verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou
verkregen informatie,
b) je gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten
en activiteiten van BC Limes;
c) je gegevens worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, trainingen,
bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d) je gegevens kunnen worden gebruikt om je, op je eigen verzoek, aan te melden bij toernooien,
competities, jeugdkamp, en andere aanmeldingen die aan het lidmaatschap bij BC Limes zijn
verbonden.
e) je gegevens worden gebruikt om je te registreren in het Barrooster en je op te roepen om de
bardienst uit te voeren (voor senioren).
2.3 Je gegevens kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap worden gebruikt om
je te vragen naar je ervaringen met BC Limes en je te informeren over de ontwikkelingen van
BC Limes.

 

3. Waarom mogen wij jouw persoongegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag BC Limes alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BC Limes hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
3.1 na verkregen toestemming van betrokkenen;
3.2 in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
3.3 om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en
verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en
regelgeving);

 

4. E-mail berichtgeving:
BC Limes gebruikt je email, naam en geboortedatum om je de e-mail nieuwsbrief (de Limessage) met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BC Limes te kunnen versturen. Tevens kan deze data gebruikt worden om je een ‘verjaardag felicitatie’ email te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

 

5. Bewaartermijnen
BC Limes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
6.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BC Limes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
6.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BC Limes gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1 Via de ledenadministratie van BC Limes kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BC Limes zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
7.2 Indien je klachten hebt of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
7.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: leden@bclimes.nl.

 

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.