Gedragscode 

 Regels van respect 

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving; 
 • Wij schelden en vloeken niet; 
 • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden; 
 • Fysiek geweld staan wij niet toe; 
 • Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’; 
 • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden; 
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden; 
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie; 
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten. 

 

Gedragsregels voor training 

 • De trainer zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • De trainer zal tijdens training en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. 
 • De trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen. 

 

Gedragsregels ‘ouders in de sport’ 

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier badmintont. Daar zorgt niet alleen de trainer of de coach voor, maar jij als ouder ook. Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen lags de kant of aanwijzingen roept vanaf de tribune. Of wanneer je het alleen maar hebt over winnen. 

 

Gedragsregels sociale media 

 • Deel  resultaten van wedstrijden ervaringen van trainingen enz. 
 • Waardeer andere leden voor prestaties zowel sportief als sociaal. 
 • Tel  eerst tot 10 voor je iets plaatst, iedereen kijkt mee, zodra iets geplaatst is krijg je het niet meer weg. 
 • Behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wilt worden (niet kwetsen en niet beledigen). 
 • Voorkom misverstanden; geef duidelijk aan of iets een grap is. 
 • Respecteer privacy van jezelf en anderen. Vraag eerst toestemming voor het plaatsen van foto’s, video’s of persoonlijke informatie. 
 • Grijp in als een ander te ver gaat in tekst of beeld. Reageer niet op dezelfde manier of negeer het. In het uiterste geval maak een schermafdruk en ga naar de vertrouwenspersoon.